محصولات دی دی واتر

مراقبت از جامعه ، بزرگترين مسئوليت هر يك از ماست.مجموعه مهرآب بهشت کلیه درآمد حاصل از فروش محصولات را در سه مسير
براي اعطلاي فرهنگ ، مسئوليت اجتماعي و تعهد به جامعه براي ساختن بهترين ها سرمایه گذاری می کند.