۱۸
فروردین

انتخاب دی دی واتربه عنوان برند برتر سال ۹۶

شرکت دی دی واتر به عنوان یکی از برندهای برتر در همایش یکصد برند برتر شرکت کرد.این همایش که در 23 اسفندماه سال 96 برگزار شد با اهدای نشان و جوایزی برای دی دی واتر همراه بود.
در این همایش،دی دی واتر تندیس زرین برند برتر سال 96،گواهینامه 100 برند برتر را به خود اختصاص داد.دی دی واتر همچنین به عضویت انجمن کیفیت بهره وری ایران درآمد و پروانه این عضویت را هم دریافت کرد.دی دی واتر همچنین به عنوان یکی از 100 برند برتر سال 96 به عضویت افتخاری در هیات علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران درآمد.