۰۱
بهمن

ثبت مهرآب بهشت در بالاترین گرید غذا و دارو

مهرآب بهشت درجه اول سازمان غذا و دارو را به خود اختصاص داد. به گزارش خبرنگار ما پس از درخواست اصلاح امتیاز ثبت این شرکت در سازمان غذا و دارو به عنوان گرید سوم ،پس از رایزنی ها ،بررسی ها و تحقیقات انجام شده شرکت دی دی (مهرآب بهشت) با بالاترین رتبه در گرید سازمانی این مجموعه رسید و این مهم از سوی سرپرست اداره کل امور غذایی،آرایشی و بهداشتی به مجموعه مهرآب بهشت اعلام شد.